Tôi nói gì khi nói về việc tập Karate?

Viết kỷ niệm một lần đi qua NVH Thanh Niên, đêm về thao thức nhớ những ngày tháng trên sân tập với đồng môn.

Exit mobile version